Podmínky pronájmu

Platnost:
tyto podmínky byly zveřejněny a jsou platné od 1. května 2013.

Pronajímatel:
Aleš Hustý - AH PŮJČOVNA, Zádveřice 226, 763 12 Vizovice,
IČO: 44121679, DIČ: CZ7104194119
Web: www.pujcovna-stavebniho-naradi.cz, Tel: 737 700 400

Podmínky pronájmu stavebního nářadí a mechanizace

1. základní pojmy

Pronajímatel – subjekt provozující službu pronajímání předmětu pronájmu.
Nájemce – osoba nebo subjekt pronajímající si předmět pronájmu od pronajímatele.
OSP - obecné smluvní podmínky popisující podmínky pronájmu - jsou zveřejněny na internetových stránkách pronajímatele.

2. vznik smluvního vztahu

Vznik smluvního vztahu dle těchto podmínek pronájmu vzniká podpisem smlouvy nebo převzetím předmětu vlastněného pronajímatelem druhou osobou ke svému vlastnímu použití.

3. základní práva a povinnosti

Pronajímatel provozuje službu pronájmu. Předmětem pronájmu zpravidla bývá stavební nářadí a mechanizace, případně jiný předmět a nebo věc dle nabídky pronajímatele a vzájemné dohody smluvních stran.

Pronajímatel pronajímá nájemci předmět pronájmu na přesně určenou dobu a za cenu uvedenou ve smlouvě nebo objednávce nebo protokolu o převzetí a za podmínek uvedených v této smlouvě a OSP.

Po dobu pronájmu má nájemce právo užívat daný předmět a to za podmínek uvedených v OSP a s ohledem na daný předmět, jeho stav, okolní prostředí a bezpečnost provozu. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu s péčí řádného hospodáře tak, aby byl v co největší možné míře chráněn před poškozením a zničením.

Pronajatý předmět není povoleno dále pronajímat ani převádět práva na třetí osobu.

Pronajímatel zůstává po celou dobu trvání pronájmu vlastníkem pronajímaného předmětu.

Pronajímatel nezajišťuje dopravu a převoz předmětu pronájmu si provádí nájemce na své náklady.

Pronájem předmětu pronájmu je umožněn jen pro jeho užívání na území ČR, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Pronajímatel má právo při předání předmětu k pronájmu požadovat vratnou finanční zálohu jejíž výše je úměrná hodnotě pronajímaného předmětu. Tato vratná kauce slouží jako záloha na případnou opravu a další související náklady vyplývající ze situace, kdy nájemce vrátí předmět pronájmu v poškozeném nebo neodpovídajícím stavu oproti stavu, kdy byl zapůjčen a nebo kdy pronajímaný předmět nebyl navrácen vůbec. V případě, že nájemce vrátí předmět pronájmu ve stavu, v jakém jej přebral a nebyla na něm způsobená žádná škoda a nebo znehodnocení je nájemci po úhradě celé ceny za nájem tato kauce neprodleně vrácena.

Po uplynutí doby pronájmu uvedené ve smlouvě nebo objednávce a nebo protokolu o převzetí věci je nájemce povinen daný předmět pronájmu neprodleně vrátit pronajímateli a uhradit cenu za nájem a případné škody a nebo znehodnocení předmětu pronájmu.

4. ověření totožnosti nájemce

Na začátku smluvního vztahu vyžadujeme pro ověření totožnosti tyto doklady:
Fyzické osoby - OP a druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list).
Právnické osoby - objednávku firmy se zmocněním, výpis z OR, OP nebo jiný doklad totožnosti.
V případě nepředložení uvedených dokladů, je výše kauce v plné výši ceny předmětu pronájmu.

5. cena služeb a vratná kauce

Cena za pronájem je počítána za každý jeden započatý den. Výše nájemného jednotlivých předmětů, nástrojů a mechanizace je stanovena v ceníku. Ceník je k dispozici mimo jiné na internetových stránkách pronajímatele.
Ceník určuje cenu za jeden den, celková cena za pronájem se počítá jako jednotková cena za jeden den a násobí se počtem dnů. U dlouhodobějších pronájmů poskytujeme slevu.
Při převzetí předmětu pronájmu je vybírána vratná kauce, jako částečná a přiměřená protihodnota, sloužící jako ochrana proti znehodnocení a nebo odcizení poskytovaných předmětů.
Kauce je vybírána opakovaně při každém zapůjčení a vyzvednutí předmětu pronájmu.
Pří vrácení předmětu pronájmu, který je ve stejném stavu jako při převzetí na začátku nájemního období, a po zaplacení nájmu, se kauce vrací zpět. V případě znehodnocení pronajímaného předmětu jsou z kauce hrazeny náklady na opravu a uvedení předmětu do původního funkčního stavu.
V cenách za pronájem nejsou započítány spotřební ani provozní materiály, tyto si hradí nájemce sám.
V případě ztráty nebo zničení předmětu pronájmu je nájemce povinen nadále platit nájemné, náklady spojené s odesláním či dovozem předmětu do jiného místa, než je adresa provozovatele, i náklady spojené s vrácením předmětu.
Pronajímatel je plátcem DPH.

6. podmínky užívání předmětu pronájmu

Nájemce odpovídá za to, že s předmětem pronájmu bude nakládat jen způsobilá obsluha nebo kvalifikovaný pracovník, který byl řádně proškolen a poučen o způsobu jeho užívání.
Nájemce se zavazuje obsluhovat předmět pronájmu s řádnou péčí, zajistit průběžnou údržbu předmětu, sledovat jeho technický stav, doplňovat provozní tekutiny a materiály, činit opatření proti poškození a používat jen na účely ke kterým je určen.
Nájemce je povinen bezodkladně informovat pronajímatele o vzniklých závadách, poruchách a nebo vzniklých škodách na předmětu pronájmu a nebo souvisejících s jeho provozem, a dohodnout a dodržet postup určený pronajímatelem.
Pronajímatel má kdykoli nárok na zběžnou i servisní prohlídku předmětu pronájmu. V případě zjištěné vady a nebo nedostatcích v péči o svěřený předmět má právo pronajímatel tento odebrat si zpět, a tato skutečnost nemá vliv na úhradu nájemní ceny za den odebrání.
Umístit předmět pronájmu mimo území ČR může nájemce jen s předchozím souhlasem pronajímatele.

7. odpovědnost nájemce

Od okamžiku převzetí pronajímaného předmětu nájemcem až do okamžiku jeho vrácení pronajímateli nájemce nese plnou odpovědnost za veškeré škody a odpovídá zejména za ztrátu, poškození a odcizení.
Povinností nájemce je předmět pronájmu zajistit před odcizením, zneužitím a nebo poškozením.

8. podmínky vrácení předmětu pronájmu

8.1 termín vrácení

Doba po kterou má nájemce právo užívání je přesně stanovena ve smlouvě nebo objednávce nebo protokolu o převzetí předmětu dnem a časem vyzvednutí a přesně smluveným dnem a časem navrácení předmětu pronájmu zpět pronajímateli. Povinností nájemce je přesně v souladu s těmito termíny předmět pronájmu navrátit pronajímateli na smluvené místo.
V případě, že nájemce do smluveného termínu předmět pronájmu nedodá v přesně odpovídajícím stavu má pronajímatel právo předmět pronájmu zajistit vlastním úsílím a veškeré náklady související s tímto postupem se zavazuje uhradit nájemce.
Předmět pronájmu se považuje za navrácený pronajímateli až za stavu, kdy je pronájemcem nebo jeho pověřeným pracovníkem řádně převzat, zkontrolován a převzetí je potvrzeno na předávacím protokolu nebo odpovídajícím dokumentu.
Pří pozdním dodádní předmětu pronájmu je dále účtována cena za každý jeden den pronájmu.
Při poškození, nevrácení a nebo odcizení předmětu pronájmu je dále za každý jeden den účtováno běžné nájemné až do dne, kdy je předmět pronájmu navrácen v původním stavu pronajímateli a nebo až do toho dne, kdy je pronajímateli uharzena odpovídající cena za znehodnocení a nebo odcizení předmětu pronájmu.
Vrácení pronajatého předmětu je možné v běžné otevírací době provozovny pronajímatele, případně v čase, který byl s pronajímatelem konkrétně osobně smluven.

8.2 místo vrácení

Místem vrácení předmětu pronájmu je provozovna pronajímatele, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. Pronajímatel nezajišťuje dopravu a převoz předmětu pronájmu si provádí nájemce na své náklady.

8.3 stav předmětu při vracení

Při vracení předmětu pronájmu pronajímateli je nájemce povinen dodat tento předmět ve stejném odpovídajícím stavu jako při jeho vyzvednutí.
Nájemce je povinen dodat předmět pronájmu v kompletním stavu včetně příslušenství, návodu, obalů, krabic a to ve neznečištěné podobě odpovídající stavu při převzetí předmětu.
Nájemce je při vracení předmětu pronájmu povinen hlásit jakékoliv vzniklé vady, poškození a nebo jakékoliv jiné známky znehodnocení pronajímaného předmětu pronajímateli.
Povinností nájemce je dodat předmět pronájmu při vracení v neznečištěném stavu. V případě, že nájemce vrátí pronajatý předmět znečištěný souhlasí, že bude vyčištění provedeno na náklady nájemce.

9. závěrečné ustanovení

Nájemce převzetím předmětu pronájmu potvrzuje, že byl seznámen s obsluhou stroje, s pravidly bezpečnosti, podmínkami používaní, cenou za pronájem a termínem a místem vrácení.Ke stažení: podminky-pronajmu.pdf
NÁŘADÍ A MECHANIZACE:

Elektrocentrála Pramac S 6500Rozbrušovačka Milwaukee AG 21-230


Pronajímáme nářadí a mechanizaci těchto značek:
Barikell Bomag Bosch Cedima Honda stroje Lissmac Magic Scread Milwaukee Nedo NTC Pramac Spectra Soteco Makita Dewalt Narexzavřít